english english flag
 
facebook utvs
 
úřední deska utvs
 
GDPR
 Hlavní stránka 
 
 
 
 

ÚTVS - Akce

 

Sleva 30% na Adidas
Lionsport připravil pro studenty a zaměstnance ČVUT slevu 30% na vybavení Adidas.
 
 
 

Sport na VŠ

 
 
 
 

Naši partneři

 
Adidas Lionsport Coleman Sevylor Campingaz CIPS ČVUT
 

Úřední deska ÚTVS

 

ÚSTAV TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU ČVUT

Ústav tělesné výchovy a sportu (ÚTVS) byl zřízen 1. 1. 2007 příkazem rektora č. 1/2007 a je samostatným pracovištěm Českého vysokého učení technického v Praze. Vznikl sloučením kateder tělesné výchovy Stavební fakulty, Elektrotechnické fakulty a ústavu tělesné výchovy a sportu Strojní fakulty ČVUT.

Hlavní oblasti činnosti ÚTVS:

Přejeme Vám mnoho sportovních zážitků v hodinách tělesné výchovy, na letních a zimních kurzech a sportovních akcích.

Ústav tělesné výchovy a sportu

 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD
ÚSTAVU TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU
ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

 

Článek 1
Základní ustanovení

 1. Ústav tělesné výchovy a sportu Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen „ÚTVS“) byl zřízen na základě rozhodnutí Akademického senátu ČVUT dne 13.12. 2006 o změně čl. 25 odst. 4 Statutu ČVUT a registrace této změny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 29.12.2006, č.j. 29 951/2006-30 zřizovací listinou rektora č.j. 136/06-915 dnem 1.1.2007.
 2. ÚTVS je podle § 34 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a čl. 30 Statutu ČVUT vysokoškolským ústavem.
 3. Název ústavu je v jazyce:
  českém: České vysoké učení technické v Praze – Ústav tělesné výchovy a sportu (zkrácený název ČVUT-ÚTVS);
  anglickém: Czech Technical University in Prague–Institute of Physical Education and Sport.
 4. ÚTVS má sídlo na adrese: Pod Juliskou 4, 160 00 Praha 6.
 

Článek 2
Postavení ÚTVS

 1. Postavení ÚTVS je dáno zákonem, Statutem ČVUT a dalšími vnitřními předpisy ČVUT.
 2. Akademickou obec ÚTVS tvoří akademičtí pracovníci ÚTVS a studenti studijních programů, na kterých se ÚTVS podílí podle § 34 odst. 1 zákona.
 3. ÚTVS není právnickou osobou.
 

Článek 3
Poslání a činnost ÚTVS

 1. ÚTVS jako součást ČVUT v Praze samostatně a svobodně rozvíjí a vykonává pedagogickou, vědeckou, výzkumnou a tvůrčí činnost v oblasti tělesné výchovy a sportu. Dbá na všestranný fyzický a psychický rozvoj studentů a pracovníků ČVUT v Praze spojený s péčí o jejich dobrý zdravotní stav a vytváří pro tuto činnost vhodné podmínky.
 2. ÚTVS dále zajišťuje a rozvíjí doplňkovou činnost prostřednictvím tělovýchovných služeb pro laickou i odbornou tělovýchovnou a sportovní veřejnost. ÚTVS spravuje, modernizuje a rozvíjí tělovýchovná zařízení ČVUT v Praze.
 

Článek 4
Organizační členění

 1. ÚTVS se člení na odbory:
  a) pedagogický,
  b) ekonomicko-provozní.
 2. V čele každého odboru je vedoucí, který za jeho činnost odpovídá řediteli.
 3. Zřizování jednotlivých oddělení v rámci odborů je v pravomoci ředitele.
 

Článek 5
Ředitel

 1. V čele ÚTVS je ředitel, kterého jmenuje a odvolává rektor ČVUT.
 2. Ředitel
  a) řídí činnost ÚTVS a odpovídá rektorovi za veškerou činnost vysokoškolského ústavu,
  b) ustanovuje svého zástupce, vedoucí odborů a oddělení,
  c) jmenuje se souhlasem Akademického senátu ČVUT alespoň pětičlennou vědeckou radu,
  d) zřizuje jako stálý poradní orgán kolegium ředitele.
 3. Další pravomoci a odpovědnost ředitele jsou stanoveny Statutem ČVUT a příkazem rektora.
 4. Po dobu nepřítomnosti ředitele jej zastupuje zástupce.
 

Článek 6
Vědecká rada

 1. Vědecká rada ÚTVS projednává strategický záměr činnosti ÚTVS a vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží ředitel.
 2. Předsedou vědecké rady je ředitel ÚTVS.
 3. Pravidla jednání Vědecké rady ÚTVS jsou upravena v Jednacím řádu Vědecké rady ÚTVS, který je přílohou tohoto Organizačního řádu.
 

Článek 7
Kolegium ředitele

 1. Kolegium ředitele se zabývá vzdělávacími, organizačními, technickými a ekonomickými otázkami běžného provozu ÚTVS.
 2. Členy kolegia jsou ředitel, zástupce ředitele, vedoucí odborů a případně další pracovníci určení ředitelem.
 

Článek 8
Ekonomické, finanční a účetní vazby

 1. ÚTVS sestavuje rozpočet jako vyrovnaný.
 2. ÚTVS vede účetnictví jako jedno účetní středisko ČVUT a účtuje v soustavě podvojného účetnictví.
 3. ÚTVS hospodaří s přidělenými prostředky a s prostředky získanými doplňkovou činností.
 4. ÚTVS zajišťuje a rozvíjí doplňkovou činnost prostřednictvím tělovýchovných služeb pro laickou i odbornou tělovýchovnou a sportovní veřejnost.
 5. ÚTVS používá majetek ČVUT, jenž je mu svěřen do správy, tento majetek spravuje, modernizuje a rozvíjí.
 

Článek 9
Insignie ČVUT

 1. Užívání insignií ČVUT upravuje čl. 39 Statutu ČVUT.
 2. Ředitel ústavu je oprávněn používat při slavnostních příležitostech řetěz a talár ČVUT.
 

Článek 10
Úřední deska

 1. Úřední deska slouží ke zveřejňování informací týkajících se činnosti ústavu v souladu se zákonem a Statutem ČVUT.
 

Článek 11
Razítka ústavu

 1. Ústav používá kulaté razítko s malým státním znakem a textem „České vysoké učení technické v Praze – Ústav tělesné výchovy a sportu“.
 2. Ústav používá řádková razítka s textem „České vysoké učení technické v Praze-Ústav tělesné výchovy a sportu“ a adresou ÚTVS. Razítka jsou opatřena pořadovým číslem, pod nímž jsou evidována.
 

Článek 12
Závěrečná ustanovení

 1. Přílohy tohoto Organizačního řádu jsou
  - Příloha č. 1 - Tabulka organizačních jednotek,
  - Příloha č. 2 - Jednací řád Vědecké rady ÚTVS.
 2. Tento Organizační řád ruší dosavadní Organizační řád ÚTVS ze dne 1. 4. 2015.
 3. Tento organizační řád byl schválen Akademickým senátem ČVUT dne 28. března 2018 a nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2018.

 

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., v. r.
rektor ČVUT

 
 

VĚDECKÁ RADA ÚTVS

 

Interní členové

 

Externí členové

 

Zasedání výboru vědecké rady

 
 

 
Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze | Pod Juliskou 4 | 160 00 Praha 6 | Tel.: (+420) 22435 1881/2 | Fax.: (+420) 233 337 353 | Email: sekretariat@utvs.cvut.cz
RSS
None