english english flag
 
facebook utvs
 
úřední deska utvs
 Hlavní stránka 
 
 
 
 

ÚTVS - Akce

 

Sleva 30% na Adidas
Lionsport připravil pro studenty a zaměstnance ČVUT slevu 30% na vybavení Adidas.
 
 
 

Sport na VŠ

 
 
 
 

Naši partneři

 
Adidas Lionsport Coleman Sevylor Campingaz CIPS ČVUT
 

ÚSTAV TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU ČVUT

Ústav tělesné výchovy a sportu (ÚTVS) byl zřízen 1. 1. 2007 příkazem rektora č. 1/2007 a je samostatným pracovištěm Českého vysokého učení technického v Praze. Vznikl sloučením kateder tělesné výchovy Stavební fakulty, Elektrotechnické fakulty a ústavu tělesné výchovy a sportu Strojní fakulty ČVUT.

Hlavní oblasti činnosti ÚTVS:

Přejeme Vám mnoho sportovních zážitků v hodinách tělesné výchovy, na letních a zimních kurzech a sportovních akcích.

Ústav tělesné výchovy a sportu

 

ORGANIZAČNÍ ŘÁD
ÚSTAVU TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU

 

Článek 1
Základní ustanovení

 1. 1. Ústav tělesné výchovy a sportu Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen „ÚTVS“) byl zřízen na základě rozhodnutí Akademického senátu ČVUT dne 13. 12. 2006 o změně č l. 25 odst. 4 Statutu ČVUT a registrace této změny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 29. 12. 2006, č.j. 29 951/2006-30 zřizovací listinou rektora č.j. 136/06-915 dnem 1. 1. 2007.
 2. 2. ÚTVS je podle par. 34 zákona č. 11/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a čl. 25 Statutu ČVUT vysokoškolským ústavem.
 3. Název ústavu je v jazyce:
  českém: České vysoké učení technické v Praze – Ústav tělesné výchovy a sportu (zkrácený název ČVUT-ÚTVS);
  anglickém: Czech Technical University in Prague–Institute of Physical Education and Sport.
 4. ÚTVS má sídlo na adrese: Pod Juliskou 4, 160 00 Praha 6
 

Článek 2
Postavení ÚTVS

 1. Postavení ÚTVS je dáno zákonem, Statutem ČVUT a dalšími vnitřními předpisy ČVUT.
 2. Akademickou obec ÚTVS tvoří akademičtí pracovníci ÚTVS a studenti studijních programů, na kterých se ÚTVS podílí podle § 34 odst. 1 zákona.
 3. ÚTVS není právnickou osobou.
 

Článek 3
Poslání a činnost ÚTVS

 1. ÚTVS jako součást ČVUT v Praze samostatně a svobodně rozvíjí a vykonává pedagogickou, vědeckou, výzkumnou a tvůrčí činnost v oblasti tělesné výchovy a sportu. Dbá na všestranný fyzický a psychický rozvoj studentů a pracovníků ČVUT v Praze spojený s péčí o jejich dobrý zdravotní stav a vytváří pro tuto činnost vhodné podmínky.
 2. ÚTVS dále zajišťuje a rozvíjí doplňkovou činnost prostřednictvím tělovýchovných služeb pro laickou i odbornou tělovýchovnou a sportovní veřejnost. ÚTVS spravuje, modernizuje a rozvíjí tělovýchovná zařízení ČVUT v Praze.
 

Článek 4
Organizační členění

 1. ÚTVS se člení na odbory:
  a) pedagogický,
  b) ekonomicko-provozní.
 2. V čele každého odboru je vedoucí, který za jeho činnost odpovídá řediteli.
 3. Zřizování jednotlivých oddělení v rámci odborů je v pravomoci ředitele.
 

Článek 5
Ředitel

 1. V čele ÚTVS je ředitel, kterého jmenuje a odvolává rektor ČVUT.
 2. Ředitel
  a) řídí činnost ÚTVS a odpovídá rektorovi za veškerou činnost vysokoškolského ústavu,
  b) ustanovuje svého zástupce, vedoucí odborů a oddělení,
  c) jmenuje se souhlasem Akademického senátu ČVUT alespoň pětičlennou vědeckou radu,
  d) zřizuje jako stálý poradní orgán kolegium ředitele.
 3. Další pravomoci a odpovědnost ředitele jsou stanoveny Statutem ČVUT a příkazem rektora.
 4. Po dobu nepřítomnosti ředitele jej zastupuje zástupce.
 

Článek 6
Vědecká rada

 1. Vědecká rada ÚTVS projednává dlouhodobý záměr činnosti ÚTVS a vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží ředitel.
 2. Předsedou vědecké rady je ředitel ÚTVS.
 

Článek 7
Kolegium ředitele

 1. Kolegium ředitele se zabývá vzdělávacími, organizačními, technickými a ekonomickými otázkami běžného provozu ÚTVS.
 2. Členy kolegia jsou ředitel, zástupce ředitele, vedoucí odborů a případně další pracovníci určení ředitelem.
 

Článek 8
Ekonomické, finanční a účetní vazby

 1. ÚTVS sestavuje rozpočet jako vyrovnaný.
 2. ÚTVS vede účetnictví jako jedno účetní středisko ČVUT a účtuje v soustavě podvojného účetnictví.
 3. ÚTVS hospodaří s přidělenými prostředky a s prostředky získanými doplňkovou činností.
 4. ÚTVS zajišťuje a rozvíjí doplňkovou činnost prostřednictvím tělovýchovných služeb pro laickou i odbornou tělovýchovnou a sportovní veřejnost.
 5. ÚTVS používá majetek ČVUT, jenž je mu svěřen do správy, tento majetek spravuje, modernizuje a rozvíjí.
 

Článek 9
Insignie ČVUT

 1. Užívání insignií ČVUT upravuje čl. 34 Statutu ČVUT.
 2. Ředitel ústavu je oprávněn používat při slavnostních příležitostech řetěz a talár ČVUT.
 

Článek 10
Úřední deska

  Úřední deska slouží ke zveřejňování informací týkajících se činnosti ústavu v souladu se zákonem a Statutem ČVUT.
 

Článek 11
Razítka ústavu

 1. Ústav používá kulaté razítko s malým státním znakem a textem „České vysoké učení technické v Praze – Ústav tělesné výchovy a sportu“.
 2. Ústav používá řádková razítka s textem „České vysoké učení technické v Praze-Ústav tělesné výchovy a sportu“ a adresou ÚTVS. Razítka jsou opatřena pořadovým číslem, pod nímž jsou evidována.
 

Článek 11
Závěrečná ustanovení

 1. Nedílnou součástí tohoto Organizačního řádu je Tabulka souvislostí organizační struktury ÚTVS s IS ČVUT.
 2. Toto znění Organizačního řádu ruší platnost dosavadního Organizačního řádu ÚTVS ze dne 1. 1. 2007.
 3. Tento organizační řád byl schválen Akademickým senátem ČVUT dne 25. března 2015 a nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2015.

 

  V Praze dne 31. března 2015
prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc.
rektor ČVUT

 
 

 
Ústav tělesné výchovy a sportu ČVUT v Praze | Pod Juliskou 4 | 160 00 Praha 6 | Tel.: (+420) 22435 1881/2 | Fax.: (+420) 233 337 353 | Email: sekretariat@utvs.cvut.cz
RSS
None